Flecha hacia arriba
Política de privacitat
Informació general
Finalitat, legitimació, terminis, destinataris i exercici de drets

De conformitat amb el que es disposa pel Reglament 2016/679 (UE) General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD), totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la llei i condicions d'ús d'aquest domini que procedim a exposar-li a continuació:

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis habilitats en el lloc web, o en aquells dominis sobre els quals versa la seva titularitat i gestió, així com formularis facilitats per l'empresa són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre's les mateixes, sense perjudici que podrà visitar-nos i/o visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

Amb quina finalitat tractarà l'empresa les dades personals i durant quant temps?

En funció de les sol·licituds i interacció que realitzi, les dades personals recaptades seran tractats per l'empresa amb, entre altres, les següents finalitats:

 
 • Per a atendre les sol·licituds que ens formuli, a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web o a través de les Xarxes Socials i altres plataformes amb formularis habilitats a aquest efecte:
  • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions d'informació
  • Atendre i solucionar incidències, queixes, reclamacions o consultes de l'usuari respecte a l'entitat i les activitats i qualssevol altres esdeveniments que organitzi i/o promocioni.
Les dades seran conservades per a la gestió de la sol·licitud formulada i, mentre puguin derivar-se responsabilitats derivades per a l'empresa responsable.
 
 • Per a gestionar la convocatòria, assistència, i tasques administratives relacionades, a esdeveniments, xerrades i activitats organitzades per l'empresa o tercers relacionats.
  • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions d'assistència, activitats i /o esdeveniments organitzats per l'entitat o tercers relacionats, i tasques administratives relacionades.
  • Atendre i solucionar incidències, relacionades amb la finalitat avantdita.
Les dades seran conservades per a la gestió d'assistències i mentre puguin derivar-se responsabilitats derivades per a la titular.
 
 • Per a contactar o mantenir-li informat:
  • Gestionar l'enviament de comunicacions sobre activitats, esdeveniments, productes i serveis d'Affinity, o de tercers relacionats amb l'empresa, així com en enviament de Newsletter i/o comunicacions, per correu electrònic, sms o similar. Incloses aplicacions de missatgeria instantània.
Les dades seran conservades mentre no s'oposi o arrebossat el seu consentiment.
 
 • Per a atendre incidències que vostè ens vulgui comunicar per aquesta via:
  • Recepcionar la comunicació d'incidència.
  • Realitzar les recerques pertinents.
  • Gestionar, atendre i donar resposta a la incidència comunicada.
Les dades seran conservades per a la gestió formulada i, solucionada aquesta, durant el termini legalment establert, mentre poguessin derivar-se responsabilitats per a l'empresa titular.
 
 • Per a la venda del producte/servei, aplicació d'ofertes, descomptes o condicions més beneficioses per al col·lectiu amb el qual s'hagi subscrit un acord, per diferents vies, inclòs el telemarketing.
  • Gestió de persones subscrites.
  • Aplicació de condicions beneficioses.
  • Donar informació sobre productes i serveis de l'entitat o de tercers amb els quals es disposi de conveni a aquest efecte.
  • Gestió de tasques administratives relacionades amb tal activitat.
Les dades seran conservades per a la gestió del servei i durant el termini legalment establert, mentre poguessin derivar-se responsabilitats per a la titular.

Així mateix, en cas que ens presti el seu consentiment mitjançant la marcació de la casella disposada a aquest efecte, el Responsable podrà remetre-li comunicacions comercials dels seus productes i serveis (I els de tercers) relatius al sector en el qual vostè desenvolupa la seva activitat, o altres de l'àmbit de l'oci, sector assegurador, tèxtil i hoteler entre altres, previ perfilat i anàlisi de les seves preferències perquè les mateixes siguin del seu interès.

Podrà revocar el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions si així ho estima oportú, a través dels mitjans establerts a aquest efecte en la present clàusula.

Quines dades tractarà l'empresa titular?

L'entitat podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud que realitzi:

 
 • Dades identificatives: nom, cognoms i, en el seu cas, DNI.
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic que vostè vulgui facilitar-nos.
 • Característiques personals/Circumstàncies socials (hàbits, subscripcions).
 • Tipus d'ocupació, formació acadèmica.
 • Col·lectiu professional al qual pertany.
 • Dades econòmiques i/o financers.
 • Informació comercial; transacció de béns i serveis.

En cas que faciliti dades de tercers manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar-li la informació legal continguda en aquesta web, eximint a l'empresa de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, l'empresa podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

El tractament de les dades de l'usuari per part de l'empresa està basat en el consentiment que li sol·licitem a l'hora de recaptar les dades, la legitimitat derivada de la prestació de serveis contractats i/o sol·licitats i l'interès legítim de l'entitat. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'usuari podrà revocar només un d'ells no afectant els altres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers excepte en els casos legalment previstos, la cessió dels quals sigui necessària per a l'efectiva prestació del servei, execució del contracte i /o petició realitzada o resolució de la incidència comunicada.

Igualment, les seves dades podran ser accessibles per tercers que prestin serveis a l'empresa titular de la web, com a proveïdors d'allotjament o desenvolupament informàtic, assessoria legal entre altres. En cap cas dits tercers estan habilitats per a tractar-los amb finalitats pròpies, com remetre-li informació comercial o facilitar-li les dades a altres entitats, sense el seu previ consentiment.

En determinats casos les seves dades seran tractades tant per Affinity com per l'empresa/entitat que promociona unes certes ofertes o condicions més avantatjoses per a determinats col·lectius. Les parts es basaran en el principi de minimització de dades, sent així que la comunicació de dades Inter parteixes serà la mínima necessària per a les següents finalitats:

 
 • Comprovar la seva pertinença al col·lectiu determinat i, d'aquesta manera, poder beneficiar-se de tals condicions.
 • Per a realitzar comprovacions de la seva identitat.
 • Per a comprovar la seva contractació efectiva a efectes estadístics.
 • Per a complir amb el contracte existent entre Affinity i aquest proveïdor.
 • L'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats.

On es guarden les teves dades personals en aquesta web?

Les dades personals recaptades es guarden en dos llocs:

 
 1. En el servidor de hosting on està allotjada aquesta mateixa web.
 2. En les nostres plataformes d'email marketing.

Exercici de drets

L'usuari pot enviar un escrit a l'adreça indicada en l'encapçalat de la present política, o bé un correu electrònic a l'adreça rgpd@affinitysoluciones.com amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant document que permeti acreditar la seva identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 
 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable.

Així mateix, s'informa l'usuari que en qualsevol moment podrà Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

L'usuari podrà revocar el seu consentiment sempre i en qualsevol moment.

Cookies i arxius de seguiment 

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega en l'ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent de l'usuari, amb la finalitat de descarregar dades i informació que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

Si desitja obtenir més informació pot llegir la nostra Política de cookies.

Responsabilitats i compromisos de l'usuari

Els formularis continguts en el lloc web no van dirigits a persones menors d'edat. L'usuari garanteix que és major edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. La titular no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquesta web. No obstant això, tan aviat com tingui coneixement d'aquest fet procedirà a l'immediat bloqueig d'aquestes dades.

L'usuari garanteix la veracitat de les dades facilitades, comprometent-se a informar l'empresa de qualsevol modificació de la informació que li hagi estat sol·licitada, mitjançant correu electrònic a l'adreça rgpd@affinitysoluciones.com identificant-se com a usuari del lloc web i concretant aquelles dades que hagin estat modificats. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la titular o a tercers per la informació que faciliti.

L'usuari haurà de mantenir en secret les claus i codis d'identificació i informar l'empresa en cas de pèrdua, sostracció o accés no autoritzat, com més aviat millor, no responsabilitzant-se la titular de l'ús indegut per tercers no autoritzats.

En el cas que, en l'execució dels serveis, siguin facilitats a la titular dades de caràcter personal de tercers, l'usuari garanteix que està facultat legítimament per a facilitar aquestes dades i que ha procedit a informar l'interessat de la cessió de les seves dades i a sol·licitar el seu consentiment, responsabilitzant-se de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Seguretat

L'empresa tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

L'empresa es reserva la facultat de modificar la present Política de privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Última actualització: abril 2022.


 
Sobre nosotros
Club Per Ser Tu Empreses és el nou portal d'avantatges exclusiu per als col·laboradors d'ERSM. Trobaràs segurs, descomptes en automoció, viatges, espectacles, activitats per a tota la família, i molt més. A més, les ofertes es van actualitzant periòdicament perquè sempre puguis trobar solució a les teves necessitats.
Logo